Wywiad z Senatorem RP Ryszardem Bonisławskim cz.I

Autor: AA

Początek roku 2013 niewątpliwie sprzyja dokonywaniu podsumowań. Dziś w rozmowie z Senatorem Rzeczpospolitej Polskiej Panem Ryszardem Bonisławskim podsumujemy dokonania Platformy Obywatelskiej na przestrzeni ostatnich 5 lat jej rządów. Porozmawiamy o realizacji Programu PO, o 5 latach stabilnego rozwoju, a także o planowanych na przyszłość działaniach w sferach: rodziny, pracy oraz inwestycji.

Pretekst do tej rozmowy stanowić będzie ogłoszony niedawno przez Platformę Obywatelską „Plan dla Polski”. Jest to w istocie cykl spotkań, w czasie których prezentowane będą projekty uwzględnione w expose premiera Donalda Tuska. Spotkania te służyć mają poznaniu opinii Polaków o tych projektach, a także prezentowaniu tego, co udało się Platformie Obywatelskiej przez minione lata rządów zrealizować. Zapraszamy!

WZ: Panie Senatorze na początku proszę przyjąć życzenia Wszystkiego Najlepszego w nowym 2013 roku, oby był lepszy od poprzedniego i dostarczył wielu okazji do radości. Życzę również by sprzyjał realizacji poczynionych planów zarówno na płaszczyźnie rodzinnej, gospodarczej jak i politycznej!

Ryszard Bonisławski:  Dziękuję Bardzo, i ja życzę wszystkim wszelkiej obfitości w Nowym Roku! Aby 2013 przyniósł Nam wszystkim wiele powodów do satysfakcji oraz stał się źródłem spełnienia w życiu osobistym i zawodowym.

WZ: Święta Bożego Narodzenia nierozerwalnie kojarzą się z ciepłą rodzinną atmosferą. To rodzina stanowi niejako centrum wydarzeń. Czy podsumowując dokonania Platformy Obywatelskiej w minionych latach można stwierdzić, że rodzina stanowiła ważny punkt w działaniach Platformy Obywatelskiej podejmowanych w ostatnich latach? Dziś Platforma Obywatelska podkreślając rolę rodziny w kształtowaniu swojej polityki społeczno-gospodarczej stanowczo wskazuje, że rok 2013 będzie w prowadzonej przez nią polityce rokiem rodziny.

Ryszard Bonisławski:: Myślę, że rodzina stanowiła i cały czas stanowić będzie priorytet. Rodzina to tradycja, rodzina to rdzeń, podstawowa komórka naszego społeczeństwa. Nie można jej pomijać w tworzeniu a następnie realizowaniu programu politycznego. Żaden prawodawca nie powinien o tym zapominać. W ostatnich latach podejmowany był przez Platformę Obywatelską szereg działań, które stanowiły ukłon w stosunku do rodziny, dając wyraz tym samym przyznania jej szczególnej roli (…).

WZ: Jakie działania Państwo podjęliście?

Ryszard Bonisławski: W pierwszej kolejności wskazałbym tutaj na wydłużenie urlopu macierzyńskiego. Urlop macierzyński został wydłużony do 20 tygodni. Ponadto Platforma wprowadziła 6 tygodniowy urlop macierzyński oraz 2 tygodniowy urlop ojcowski. Wskazałbym również na szereg innych kwestii, a mianowicie na: ujednolicenie przepisów ochronnych dotyczących tych pracowników, którym przysługują uprawnienia rodzicielskie. W wielu punktach dokonano także racjonalizacji przepisów przy wydatkowaniu publicznych pieniędzy. Tego rodzaju zmiany nastąpiły w przypadku tzw. becikowego.

WZ: Na czym ma polegać ta racjonalizacja?

Ryszard Bonisławski:: Otóż, otrzymanie świadczeń, tj. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zostało uzależnione od pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną co najmniej od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu. Myślę, że kierunek, w którym podążamy jest słuszny. Motywuje, a przynajmniej docelowo, w naszej intencji powinien wpływać na kształtowanie się pozytywnych postaw po stronie świadczeniobiorców. Myślę, że istotne znaczenie będzie mieć na przyszłość deregulowanie, uproszczenie oraz skrócenie procedury występowania o świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Ta zmiana zasadniczo polegać ma na potwierdzeniu realizacji warunków, od których uzależnione jest przyznanie świadczenia poprzez złożenie pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenia o spełnianiu tych warunków, a nie jak do tej pory, poprzez przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia. To także, jak się wydaje element polityki racjonalizującej, którą od kilku lat w tym obszarze konsekwentnie prowadzi Platforma Obywatelska.

WZ: Czy Platforma Obywatelska przygotowała dla młodych rodziców jeszcze jakieś zmiany ponad to, o czym rozmawiamy?

Ryszard Bonisławski:: Na szczególną uwagę zasługują, w mojej ocenie, zmiany dotyczące funkcjonowania żłobków. Do organizacji tych jednostek nie stosuje się obecnie przepisów o publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Tworzenie tego rodzaju placówek, w związku z tym nie podlega już specjalnym rygorom o charakterze sanitarnym czy technicznym, jakie stosuje się przy organizowaniu ZOZ-ów. Dokonano w tym obszarze swoistej liberalizacji wymogów. Stworzono możliwość organizowania zakładowych żłobków i przedszkoli, które dofinansowanie czerpać będą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

WZ: Żłobek, to jak się wydaje, nie jedyne rozwiązanie dla aktywnych zawodowo rodziców, jeśli chodzi o opiekę nad dzieckiem do lat 3?

Ryszard Bonisławski: Owszem. Trzeba powiedzieć także, że tzw. ustawą żłobkową wprowadziliśmy inne niż żłobki formy opieki nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20. tygodnia życia do 3 lat, a w wyjątkowych sytuacjach do lat 4. Do tych form należą: dzienny opiekun, niania a także klub dziecięcy. Ciekawe w tej mierze wydaje się wprowadzenie instytucji tzw. legalnej niani. W przywołanej ustawie uwzględniona została definicja „niani”, zgodnie z którą, nianią jest osobą fizyczną sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące zlecenia. Za nianię, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne, opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz w jakiejś części rodzic. Nianie wychodzą zatem w Polsce z szarej strefy. Zyskują tym samym: maluchy, ich rodzice oraz nianie. Zyskuje co trzeba podkreślić także Skarb Państwa.

WZ: Zgodnie z publikowanymi danymi w Polsce tylko 2,6% dzieci w wieku do 3 lat chodzi do żłobka. Pod tym względem zajmujemy ostatnie miejsca wśród państw- członków Unii Europejskiej.

Ryszard Bonisławski: Zapotrzebowanie rodziców na tego rodzaju formę opieki w Polsce z pewnością przewyższa dzisiejsze możliwość. Trzeba jednak powiedzieć, że rozwiązania zawarte w ustawie żłobkowej, która weszła w życie w kwietniu 2011 roku przyczyniły się do zwiększenia placówek tego rodzaju  o blisko 80%. Dostrzegamy, że nasze działania przynoszą efekt. Dostrzegamy również, że zapotrzebowanie oraz oczekiwania społeczne są znacznie większe, dlatego nie będziemy spoczywali na laurach w tym obszarze. Zamierzamy w 2013 roku konsekwentnie podążać  w obranym kierunku.

WZ: Ma Pan Senator na myśli jakieś konkretne kroki w 2013 roku?

Ryszard Bonisławski: Uruchomiony obecnie został Resortowy Program Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. Celem programu ma być wsparcie finansowe udzielane przez Państwo gminom przy tworzeniu instytucji opieki nad małymi dziećmi, o których rozmawiamy. Jakaś część środków zostanie przeznaczona na pewno na dofinansowanie wydatków na szkolenia dziennych opiekunów. Zgodnie z planami w 2012 i 2013 roku łącznie na działalność żłobków przeznaczonych zostanie prawie 500 mln zł. Działania rządu w nowym roku w tym obszarze będą skoncentrowane przede wszystkim na zapewnieniu środków finansowych, które pozwolą na tworzenie i rozwijanie instytucji, o których mowa w ustawie z 2011 roku. Warto podkreślić, że planowane są także istotne zmiany w konstrukcji samego finansowania żłobków bowiem tylko 20% środków finansowych ma pochodzić z budżetów gmin, pozostała część pochodzić ma z budżetu państwa.

Wywiad przeprowadził: Wojciech Zwoliński